Menu

Vedtægter

Vedtægter

§ 1 — Navn og hjemsted
Foreningen “Skjern GF FODBOLDs Venner” er stiftet 5. november 2008. Foreningen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune. Foreningen er en frivillig forening, der er registreret i CVR-registeret ved Erhvervsstyrelsen.

 

§ 2 — Formål
Foreningens formål er at sikre et økonomisk stabilt fundament for Skjern GF FODBOLD ved at indsamle penge og herefter udbetale en procentdel heraf til Skjern GF FODBOLD. Penge tjent ved momsfrie arrangementer skal gå til ungdomsarbejde.

 

§ 3 — Fordeling af overskud og ekstraordinære udlodninger
For regnskabsåret 2016 gælder vedtægterne af den 21. marts 2016.

For regnskabsårene 2017 og 2018 skal der af årets resultat minimum henlægges DKK 200.000 pr. regnskabsår til en bunden reserve under foreningens egenkapital. For de efterfølgende regnskabsår, dvs. fra og med regnskabsåret 2019, skal der af årets resultat minimum henlægges DKK 150.000 pr. regnskabsår til den pågældende reserve. 

Såfremt årets resultat er mindre end minimum henlæggelsen, skal hele resultatet henlægges til den bundne reserve

Såfremt årets resultat i de enkelte regnskabsår overstiger de ovennævnte henlæggelsesbeløb, kan der foretages udlodning af det overskydende beløb til Skjern GF FODBOLD. 

Udlodningen til Skjern GF FODBOLD for et enkelt regnskabsår kan dog aldrig udgøre mere end 50 % af den frie egenkapital pr. 31. december det foregående år.. Bestyrelsen bestemmer selv udlodningen inden for den nævnte ramme.

Den bundne reserve kan udelukkende anvendes til vedligeholdelse af kunstgræsbanerne, herunder udskiftning af kunstgræstæpper, på Skjern Stadion, samt til vedligeholdelse og udskiftning af den til kunstgræsbanerne tilhørende maskinpark og det tilhørende maskinhus (vedrørende udgifter til vedligeholdelse og udskiftning af den til kunstgræsbanerne tilhørende maskinpark og det tilhørende maskinhus dog kun enkeltstående udgifter, der overstiger 25.000 kr. pr. reparation og /eller udskiftning).

I tilfælde af gennemførsel af bygge-, anlægs- og renoveringsprojekter til gavn for ungdomsarbejdet i Skjern GF FODBOLD, kan der af bestyrelsen til enhver tid foretages ekstraordinære udlodninger af den frie egenkapital til Skjern GF FODBOLD, der overstiger førnævnte 50%, såfremt et flertal i bestyrelsen stemmer herfor.

 

§ 4 — Medlemskab
Enhver kan blive medlem, blot skal der betales kontingent.

 

§ 5 — Indmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer.

 

§ 6 — Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer. Det accepteres ligeledes, at man blot stopper kontingentindbetalingen til foreningen.

 

§ 7 — Kontingent
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 8 — Restance
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

 

§ 9 — Udelukkelse og eksklusion
Bestyrelsen kan udelukke eller ekskludere et medlem, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen og/eller ikke betaler kontingent.

 

§ 10 — Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er til enhver tid foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts. Indkaldelse, med angivelse af dagsorden og indkomne forslag, skal finde sted med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse skal ske gennem Skjern GF FODBOLDs hjemmeside. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være sendt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden, indkomne forslag og årets regnskab placeres på hjemmesiden senest en uge før generalforsamlingen. Alle medlemmer, med mindst 6 måneders medlemskab, har adgang til generalforsamlingen. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal.

 

§ 11 — Dagsorden
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af årets regnskab til godkendelse
  4. Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer (jf. dog overgangsregel i § 14)
  5. Nye ideer
  6. Eventuelt

 

§ 12 — Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges på generalforsamlingen. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og opløsning af foreningen, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for forslaget. Afstemninger skal foretages skriftligt, hvis mindst 5 medlemmer forlanger det. Der udarbejdes referat. Referatet gøres offentligt på Skjern GF FODBOLDs hjemmeside senest 2 uger efter generalforsamlingen.

 

§ 13— Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femte del af foreningens medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, der ønskes behandlet.

 

§ 14 — Bestyrelsen og tegningsregel
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen udgøres af op til 8 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for en periode på 3 år frem til den ordinære generalforsamling, der følger 3 år efter den ordinære generalforsamling, hvor valget fandt sted. Genvalg kan finde sted

For valget af bestyrelsesmedlemmer gælder følgende overgangsordning: 

  • I 2016 valgtes 2 medlemmer for 3 år og 2 medlemmer for 2 år.
  • I 2017 vælges 3 medlemmer for 3 år og 1 medlem for 2 år.

Foreningens bestyrelse er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, herunder formanden, er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år. 

Bestyrelsen vælger blandt bestyrelsesmedlemmerne selv en bestyrelsesformand.

Foreningen kan enhver tid tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

 

§ 15 — Regnskab
Foreningens regnskab følger kalenderåret. Bestyrelsen skal senest 14 dage inden den ordinære generalforsamling have udarbejdet det foregående års regnskab. Regnskabet skal være tilgængeligt på hjemmesiden senest 1 uge før generalforsamlingen.

 

§ 16 — Hæftelse
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

 

§ 17 — Opløsning
I tilfælde af opløsning overgives hele formuen til Skjern GF FODBOLD. Opløses Skjern GF FODBOLDs Venner skal hele formuen overføres til Skjern GF FODBOLD senest 3 måneder inden opløsningen.

 

Skjern, den 12. december 2016

 

Alf K. Andersen 

Michael Fabricius

Claus Hansen

Lise Juhl Hansen

Lars Hindø

Jan B. Pedersen

Flemming Petersen

 

Underskrevne vedtægter nye 2016 

Kopi af de originale vedtægter

Hvad er en cookie? En cookie er en lille datafil, som er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er IKKE et program og indeholder IKKE virus.
Luk